Privacy Policy


Inleiding

Nissan L’Avenir gevestigd te 8900 Ieper, Haiglaan 112, vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd, volledig conform met de eisen van de Privacywetgeving. Dit beleid is geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018. Deze vernieuwde wetgeving vertrekt vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle heeft. Wij nodigen u vriendelijk uit om om deze Privacy Policy goed door te nemen.

 

Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van onze website (www.nissan-lavenir.be). Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Betekenis

De verwerking van deze gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Dit bevat het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die ons toelaat gebruik te maken van onze producten en diensten.

Nissan L’Avenir treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Indien u hierover vragen heeft kunt u terecht op ons algemeen nummer 057 20 01 48.

Doeleinden

Nissan L’Avenir verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wanneer worden uw persoonsgegevens gebruikt:

*  Wanneer wij toestemming hebben gekregen

*  In het kader van de voorbereiding of uitvoering van producten of diensten

*  Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn

*  Bij gerechtvaardigd belang zoals direct marketing, terugroepacties, …

*  Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

*  In behandeling nemen van uw aanvraag voor onze producten en diensten

*  Om prestaties op te volgen (zoals uw tevredenheid aan de hand van enquêtes)

*  Om u te informeren over nieuwe producten of acties (zoals nieuw model of kortingen)

*  Voldoen aan de wettelijke verplichtingen (bv. fiscaal en boekhoudkundig)

Nissan L’Avenir verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij voor sommige aspecten van onze producten en diensten wordt samengewerkt met derde partijen of onderaannemers.

Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Nissan L’Avenir en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving

 

Bewaartermijn

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals hierboven beschreven te realiseren. De bewaartermijn van uw gegevens kan dus per doel verschillen. Dit bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (door boekhoudkundige en fiscale verplichtingen worden facturatiegegevens 7 jaar bijgehouden).

 

Websites

Nissan L’Avenir verzamelt en verwerkt via de website geen gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kan worden (persoonsgegevens), tenzij u deze informatie bezorgt via het invullen van formulieren op de website.

De verwerking van persoonsgegevens op de site heeft als doelstelling een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de website.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Nissan L’Avenir is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

Beveiligingsmaatregelen

Nissan L’Avenir doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Hiervoor hanteren wij fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

 

Rechten van betrokkenen

Verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Nissan L’Avenir Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Nissan L’Avenir in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Nissan L’Avenir daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@nissan-lavenir.be, per post naar Haiglaan 112, 8900 Ieper of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, mits wij in staat worden gesteld u te identificeren.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Uiteraard zouden wij het appreciëren mocht u ons eerst contacteren.

 

Wat als er iets misloopt met beveiliging

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant en alle andere betrokkenen binnen de 72 uur persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

 

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 18.05.2018

 

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Nissan L’Avenir nv
Haiglaan 112, 8900 Ieper, Belgium
Tel: +32 57 20 01 48
e-mail: info@nissan-lavenir.be